Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
18.04.2011 22:11 - ВМРО е противоконституционна партия и следва да бъде забранена!
Автор: meto76 Категория: Политика   
Прочетен: 3848 Коментари: 10 Гласове:
3

Последна промяна: 18.04.2011 22:31

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
Политическата партия ВМРО е противоконституционна партия, която ако има държавни органи в България, които спазват конституцията и законите на страната следва да предприемат действия за нейната забрана и разпускането й. Умишлено извадих текстове от Конституцията и НК, които тази партия с дейността си  нарушава. Това е първо партия създадена на етническа основа. Единствено българи могат да членуват в нея. Такива партии създадени на етническа основа са забранени от Конституцията. Според конституцията са забранени и партии на верска основана. ВМРО е партия на верска основа. В нея могат да членуват само източноправославни. Тази партия с многогодишните си прояви проповядва верска нетърпимост спрямо другите етноси и религии в страната. 
          Крайно време е президента, омбудцмана, депутатите в Народното събрание или Министерски съвет да сезират Конституционния съд, който да започне процедура по обявяване на ВМРО за противоконституционна партия и нейното разпускане, а нейните лидери да бъдат вкарани в затвора, както биха постъпили във всяка уважаваща себе си и своите граждани европейска страна.


http://svejo.net/1098723-globalization-vmro-e-protivokonstitutsionna-partiya-i-sledva-da-bade-zabranena

Конституция на Република България
(Обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г., в сила от 13.07.1991 г..)


Чл. 5.
(1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат.
(2) Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.
(3) Никой не може да бъде осъден за действие или бездействие, което не е било обявено от закона за престъпление към момента на извършването му.
(4) Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.
(5) Всички нормативни актове се публикуват. Те влизат в сила три дни след обнародването им, освен когато в тях е определен друг срок.
Чл. 6.
(1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Чл. 11.
(1) Политическият живот в Република България се основава върху принципа на политическия плурализъм.
(2) Нито една политическа партия или идеология не може да се обявява или утвърждава за държавна
.
(3) Партиите съдействуват за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите. Редът за образуване и прекратяване на политически партии, както и условията за тяхната дейност се уреждат със закон.
(4) Не могат да се образуват политически партии на етническа, расова или верска основа, както и партии, които си поставят за цел насилствено завземане на държавната власт.
Чл. 13.
(1) Вероизповеданията са свободни.
(2) Религиозните институции са отделени от държавата.


Чл. 26.
(1) Гражданите на Република България, където и да се намират, имат всички права и задължения по тази Конституция.
(2) Чужденците, които пребивават в Република България, имат всички права и задължения по тази Конституция с изключение на правата и задълженията, за които Конституцията и законите изискват българско гражданство.
Чл. 27.
(1) Чужденците, които пребивават в страната на законно основание, не могат да бъдат изгонвани от нея или предавани на друга държава против тяхната воля, освен при условията и по реда, определени със закон.
(2) Република България дава убежище на чужденци, преследвани заради техните убеждения или дейност в защита на международно признати права и свободи.
(3) Условията и редът за даване на убежище се уреждат със закон.


Чл. 37.
(1) Свободата на съвестта, свободата на мисълта и изборът на вероизповедание и на религиозни или атеистични възгледи са ненакърними. Държавата съдейства за поддържане на търпимост и уважение между вярващите от различните вероизповедания, както и между вярващи и невярващи.
(2) Свободата на съвестта и на вероизповеданието не може да бъде насочена срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала или срещу правата и свободите на други граждани.
Чл. 38.
Никой не може да бъде преследван или ограничаван в правата си поради своите убеждения, нито да бъде задължаван или принуждаван да дава сведения за свои или чужди убеждения.
Чл. 39.
(1) Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово - писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин.
(2) Това право не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго и за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността.
Чл. 40.
(1) Печатът и другите средства за масова информация са свободни и не подлежат на цензура.
(2) Спирането и конфискацията на печатно издание или на друг носител на информация се допускат само въз основа на акт на съдебната власт, когато се накърняват добрите нрави или се съдържат призиви за насилствена промяна на конституционно установения ред, за извършване на престъпление или за насилие над личността. Ако в срок от 24 часа не последва конфискация, спирането преустановява действието си.
Чл. 41.
(1) Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.
(2) Гражданите имат право на информация от държавен орган или учреждение по въпроси, които представляват за тях законен интерес, ако информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна или не засяга чужди права.
Чл. 42.
(1) Гражданите, навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа.
(2) Организацията и редът за произвеждане на избори и референдуми се определят със закон.
(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Изборите за членове на Европейския парламент и участието на граждани на Европейския съюз в избори за местни органи се уреждат със закон.
Чл. 43.
(1) Гражданите имат право да се събират мирно и без оръжие на събрания и манифестации.
(2) Редът за организиране и провеждане на събрания и манифестации се определя със закон.
(3) За събрания на закрито не се изисква разрешение.
Чл. 44.
(1) Гражданите могат свободно да се сдружават.
(2) Забраняват се организации, чиято дейност е насочена срещу суверенитета, териториалната цялост на страната и единството на нацията, към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, към нарушаване на правата и свободите на гражданите, както и организации, които създават тайни или военизирани структури, или се стремят да постигнат целите си чрез насилие.
(3) Законът определя организациите, които подлежат на регистрация, реда за тяхното прекратяване, както и взаимоотношенията им с държавата.НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

Чл. 162. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г.) Който чрез слово, печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин проповядва или подбужда към расова, национална или етническа вражда или омраза, или към расова дискриминация, се наказва с лишаване от свобода до четири години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, както и с обществено порицание.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г.) Който употреби насилие срещу другиго или повреди имота му поради неговата народност, раса, религия или поради неговите политически убеждения, се наказва с лишаване от свобода до четири години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, както и с обществено порицание. 

 

 Чл. 164. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г.) (1) Който проповядва омраза на религиозна основа чрез слово, печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин, се наказва с лишаване от свобода до четири години или с пробация, както и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.

(2) Който оскверни, унищожи или повреди религиозен храм, молитвен дом, светилище или прилежаща към тях сграда, техни символи или надгробни паметници, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация, както и с глоба от три хиляди до десет хиляди лева

Чл. 165. (1) Който със сила или заплашване пречи на гражданите свободно да изповядват своята вяра или да извършват религиозните си обреди и служби, с които не се нарушават законите в страната, общественият ред и добрите нрави, се наказва с лишаване от свобода до една година.

(2) Същото наказание се налага и на онзи, който по същия начин принуди другиго да участвува в религиозни обреди и служби.

(3) За деянията по чл. 163 , извършени против групи от населението, отделни граждани или техни имоти във връзка с религиозната им принадлежност, се прилагат предвидените в него наказания.

 

Чл. 325. (1) Който извърши непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, се наказва за хулиганство с лишаване от свобода до две години или с пробация, както и с обществено порицание.

(2) Когато деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта или представител на обществеността, изпълняващ задължения по опазване на обществения ред, или когато то по своето съдържание се отличава с изключителен цинизъм или дързост, наказанието е лишаване от свобода до пет години.

ЕТО ПОСЛЕДНИТЕ ВАНДАЛСКИ ПРОЯВИ НА ТЕЗИ ИЗРОДИ БАЛКАНСКИ.


Гласувай:
1
01. hatanasov - А БКП и ДПС?...
18.04.2011 22:58
са също противоконституционни, а първата беше забранена със закон, както и наследницата.
цитирай
2. meto76 - http://www. 168chasa. bg/Arti...
18.04.2011 23:30
http://www.168chasa.bg/Article.asp?ArticleId=860817

Осъдиха Волен Сидеров!
цитирай
3. meto76 - са също противоконституционни, а ...
18.04.2011 23:32
hatanasov написа:
са също противоконституционни, а първата беше забранена със закон, както и наследницата.

ДПС има българи за депутати и не проповядва етническа или верска нетърпимост за разлика от АТАКА или ВМРО. БКП нямам спомен да я била забранявана в България за наше съжаление.
цитирай
4. varg1 - Ти
18.04.2011 23:33
си сектант.
цитирай
5. meto76 - си сектант. То и източноправосл...
19.04.2011 08:34
varg1 написа:
си сектант.

То и източноправославните са сектанти, които са се отцепили от църквата.А аз съм атеист.Както казват комунистите "религията е опиум за народа".
цитирай
6. mamkamu - Напълно съм съгласен с автора. О...
19.04.2011 19:33
Напълно съм съгласен с автора. Осраха се много с оня бой, който спретнаха на "Свидетели на Йехова". Такива параполитически формирования само създават омраза и ненавист към различните от страна на мнозинството. А то, мнозинството, е доста податливо на такива провокации, защото в голямата си част е съставено от лумпени и "родолюбци".

Аз, например, като атеист, сигурно губя автоматично правото си да членувам във ВМРО. Не че съм тръгнал, де :) Опазили ме Яхве, Аллах, Буда и Вишну :)

Другата смехория е, че повечето от войводите не са никакви православни, поради простата причина, че въобще не практикуват тази религия. Тя просто им е оправдание за националистическите им истерии :) Даже понякога си мисля, че съм по-голям християнин от тях... Смех :)
цитирай
7. meto76 - Срамен е факта, че нито президента, ...
21.04.2011 23:38
Срамен е факта, че нито президента, нито премиера коментираха тази срамна проява на бургаските изроди от ВМРО. Това само говори за нивото и на президента и на премиера, за които религиозните права и свободи на хората са нещо елементарно, маловажно и неподлежащо на коментар и внимание от техните особи.Ами какво да се очаква от ограничени хора каквито са нашите управници.
цитирай
8. drugi - Няколко съвета
22.04.2011 19:57
Бъди искрен.
Дори и пасторът да е обещал да ти прости лъжата, Бог едва ли ще бъде толкова благосклонен. Особено като се има предвид поводът, по който се отклоняваш от истината. Като си протестант, ако смяташ, че си прав, имай доблестта да застанеш зад убежденията си.

Като не разбираш от право, не се опитвай да го анализираш. В църквата може ид а те гледат с възхишение, но от човек, който си има понятие от правото няма да спечелиш нищо повече от снизходителност за неуспешните опит да звучиш мъдро и пророчески.

цитирай
9. krasimirvm - Внимание
24.04.2011 20:14
Добре са ги били някои да ги канил тази измет в България , я ми отговорете на този въпрос ?
цитирай
10. анонимен - Кубрат
03.02.2012 10:36
Бре аланколлу във ВМРО освен българи има и хора от други етноси. Арменци, реснаци, евреи, та дори и турци и цигани. Проверете преди да пишете.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: meto76
Категория: Политика
Прочетен: 13140697
Постинги: 4396
Коментари: 12131
Гласове: 9760
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Април, 2021  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930