Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
31.03.2010 16:11 - 59 АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ ОДОБРЕНИ от ПРАВИТЕЛСТВОТО
Автор: meto76 Категория: Политика   
Прочетен: 1225 Коментари: 0 Гласове:
459 АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ Одобрени от НСТС - 31 Март 2010, 14:36      
                Мерки за подкрепа на фиска Ефект в млн. лв.         1.Набавяне на допълнителен вътрешен и външен финансов ресурс с цел укрепване на фискалния резерв.    2.Ускорена продажба на ПЕЕ (предписани емисионни единици) до 50 млн. тона чрез националната система за зeлени инвестиции.   500    3.Приватизация на миноритарни остатъчни дялове чрез Българска фондова борса,приходите от която постъпват в полза на републиканския бюджет.        4.Либерализация на инвестиционния режим на „сребърния фонд” и частните пенсионни фондовеза инвестиции в ниско рискови български финансови инструменти.    5.Временна отмяна на преференциите, които се дават на бюджетни учреждения за внос, освободен от ДДС и митнически сборове.

6.Изграждане на публични регистри за:
  -   държавно и общинско имущество, отдадено под наем   - земеделски земи от държавния и общински поземлени фондове и сключените арендни договори.    7.Разработване на промени в нормативната уредба с цел увеличаване срока на арендните договори. Предлагане на 900 хил. дка за авансово платена дългосрочна аренда и продажба на 100 хил. дка чрез публичен търг.        8.Въвеждане на окончателен данък върху доходите от парични и предметни печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта, както и от други игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Да се делегират права на Министерството на финансите, след обстоен анализ и становище на Комисията по хазарта и Асоциацията на операторите в хазартните игри, да предложи решение на правителството.        9.Промяна на начина на облагане на застрахователните премии в съответствие с чл.157 от Директива /2009/138/ЕС след провеждане на консултации между Министерството на финансите, Комисия за финансов надзор и Асоциацията на българските застрахователи.    10.Възстановяване на коефициента за изчисляване на авансовите вноски по ЗКПО за 2010 г., определен със ЗДБ на РБ от 1 на 1.1.        11.Увеличаване на дивидента за държавата от държавните търговски дружества от 50 на 80 на сто с промяна в Постановлението за изпълнението на държавния бюджет за 2010 г.        12.Отчисляване на 50 на сто от приходите от наеми на предприятия с преобладаващо държавно и общинско участие в приход на държавния, респективно на общинския бюджет по реда, който се прилагаше до 2006 г.    - § 31 от ЗДБРБ за 2005 г.        13.Удвоява се данъкът върху жилища с данъчна оценка над 300 хил. лв. и данъкът върху автомобили със застрахователна стойност над 70 хил. лв.; утроява се данъкът върху персонални яхти и самолети .        14.Намаляване на срока по КСО от 75 дни на 30 дни за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, в случаите на освобождаване от работа.        Мерки за ограничаване на публичните разходи    15.Приемане на график за ускорено изграждане на електронното правителство в пълен обхват, по най-добрия пример на „Е-Government” в ЕС, за оптимизиране на административния състав, подобряване на бизнес климата, намаляване на корупцията и повишаване прозрачността и ефективността на публичните разходи, както и намаляване на всички такси за услуги, ползвани по електронен път.    16.Възлагане на държавни услуги към частни изпълнители.    17.В рамките на 2010 г. учредяване на концесии върху подземни богатства и пътна инфраструктура.         18.Правителството да предложи на Парламента ограничаване на субсидиите на партиите с 15%.        19.Ограничаване с 10 % на текущите разходи на разпоредителите с бюджетни кредити, с изключение на Агенция Митници, НАП, АЗ, ГИТ, РИОКОЗ, АСП, ДВСК, РИОСВ, АГ и на делегираните от държавата дейности, включително прилагащи единни разходни стандарти в областта на образованието и социалните грижи. Във ведомствата, които са изпълнили задълженията си по ПМС №196 от 2009 г. за оптимизация на персонала, ограничението не засяга средствата за работна заплата и други възнаграждения. В едноседмичен срок МФ да внесе предложение за необходимите промени.         20.Намаляване на бюджетите на държавните и общинските институции със стойността на представителното облекло за 2010 г.

21.Допълнителна субсидия за бюджета на МТСП за дейностите по социално подпомагане от държавния бюджет.
       Мерки за възстановяване на финансовата дисциплина в държавата    22.Изготвяне на график за изплащане в пълен размер до края на първото полугодие на 2010 г. от държавата и държавните предприятия на дължимите суми по изпълнени обществени поръчки, съгласно договорените условия, нормативната уредба и директивите на ЕС.    23.Възстановяване в законовия срок на ДДС и акцизи към фирмите.    24.Ускорено издължаване към бенефициентите на дължими суми от европейските фондове, ускоряване на действащите и стартиране на нови схеми по оперативните програми и националните планове, с цел максимално усвояване на европейските фондове. Увеличаване на авансовите разплащания до 40%.    25.Създаване на публични регистри за дължимите средства по обществени поръчки, ДДС, акцизи и европейски проекти.    26.Създаване задължения за фирмите чрез подписване на анекси към договорите им със съответния възложител, след разплащане от страна на държавата, незабавно да изплатят забавените работни заплати и осигуровки, съгласно изискванията на КТ и КТД, както и задълженията към подизпълнителите и доставчиците.    27.Незабавни законови промени, които да гарантират, че периодът на издължаване от страна на държавата към фирмите, ще бъде обявен за «ваканционен период», т.е. без наказателни лихви по дължими данъци и осигурителни плащания и с право на достъп до европроекти и обществени поръчки.    28.Да се опростят процедурите и да се съкратят сроковете на производството по несъстоятелност.    29.Министерство на финансите да публикува:   -          всеки месец подробни данни за изпълнението на приходната и разходната част на бюджета и анализ към тях, в това число и салдото по ДДС.   -           всеки месец подробни данни за движението по външния дълг на страната и икономически анализ към него.   -          всеки месец подробни данни за състоянието на фискалния резерв и разбивката му по наличности деноминация по валути и текуща доходност.   -          Министерство на финансите да събира и публикува на всеки три месеца информация за финансовите резултати на всички дружества с преобладаващо държавно участие – баланс и отчет за приходите и разходите им.    30.Да се увеличи с 10 щатни бройки състава на АДФИ. Същата да започне в най-кратки срокове инспекции в Булгаргаз, НДК, НЕК и БДЖ.        Мерки за осигуряване на допълнителен финансов ресурс за реалния сектор    31.Увеличаване на привлечения капитал на Българската банка за развитие (ББР), като не по-малко от 60% от привлечените финансови ресурси се насочат към малките и средни предприятия. Да се направи анализ на възможността част от клоновата мрежа на Български пощи ЕАД да се използва от ББР.    32.Утвърждаване и активизиране на системата за търговия на квоти с въглероден диоксид от фирмите. Регламентиране на счетоводното отчитане и данъчното третиране на сделки с емисионни квоти в европейската търговия.    33.Приемане на изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, чрез които да се: намалят значително досегашните прагове за издаване на сертификат за клас А и клас Б за високотехнологичните дейности, определени от Евростат и за инвестиции в общините с безработица равна или по висока от средната в страната; въвеждане на най-нисък праг за инвестиции в научни изследвания, образование, здравеопазване, информационни технологии и артистично творческа дейност в областта на културата; регламентиране на конкретни условия за издаване на сертификат и насърчаване с пакет от мерки на приоритетни инвестиционни проекти, във всички сектори на икономиката, съгласно изискванията на Регламент 800/ 2008 г. на Европейската комисия за държавните помощи.    34.Чрез промени в Закона за местните данъци и такси, в рамките на процедурата по бюджет 2011 г. да се укрепи финансовата самостоятелност на общините и да се въведе като единствена база за определяне на таксата за битови отпадъци количеството генерирани отпадъци.    35.Облекчаване на визовия режим за гражданите на Русия и Украйна съобразно най-либералните европейски практики.  

Мерки за подкрепа на доходите на домакинствата
   36.Създаване на механизъм за увеличаване на минималната работна заплата от 1 юли 2010 г., който да включва, както икономически, така и социални параметри.       37.Премахване тавана на обезщетенията за безработица от 1 юли 2010 г. и определяне нивото на обезщетение като 60% от осигурителния доход преди загубата на работа. Въвеждане задължението на безработните лица да се регистрират в седем дневен срок в Бюрото по труда .  
38.Оптимизиране на разпределението между операторите на ваучерите за храна чрез премахване на квотния принцип. В четиредесет и пет дневен срок да се направи анализ за ефектите от увеличаване броя, размера и разширяването на обхвата на ваучерите за храна като механизъм за подкрепа на реалните доходи на работниците и служителите. В рамките на анализа да се покаже и ефекта от въвеждането на система, при която за всяко новоразкрито работно място от страна на работодателите се дава ваучер. 
  39.Да се положат усилия за временно ограничаване нарастването на държавно регулираните цени на стоки и услуги от обществен интерес.    40.Създаване на механизъм за гарантиране на средствата на осигурените лица в пенсионните фондове за допълнително пенсионно осигуряване, вложени в депозити в български търговски банки след съгласуване с БНБ и КФН.    41.Одобрява допълнителни бюджетни средства по бюджета на МТСП за финансиране на разкритите обществени трапезарии по реда на чл.27 т.3 от ЗСП за периода от 01.04. до 30.04.2010г.         Пазар на труда    42.Комплекс от мерки, прилагани до края на 2010 г., финансирани от ОП „Развитие на човешките ресурси” и Републиканския бюджет, за запазване на заетост в предприятия със затруднения в производството и реализацията на продукцията чрез:   - въвеждане на гъвкава организация на работното време;   - специфичен отпуск по икономически причини;   - гарантиране правата на освободените работници след прилагане на мерките за гъвкавост и адаптивност на работното време да получат обезщетенията, дължими по КТ, на база брутното възнаграждение по трудов договор към месеца, предхождащ месеца на прилагането на мерките за гъвкавост.  

43.Предоставяне на допълнителни средства за субсидирана заетост към Националния план за заетостта .
      44.Повишаване мобилността на работната сила чрез създаване от държавата и социалните партньори на система за наблюдение и разпределение на квалифицирани работници и служители на секторно или териториално ниво.    45.В случаи, при които работодателят възлага временно извършването на друга работа в същото или друго предприятие, временно, до края на 2011 г. да се увеличи срокът от 45 дни на 90 дни в рамките на една календарна година. За периода след 45-ия ден е необходимо съгласие на работника.    46.Ограничаване на достъпа до пазара на труда на работници от трети страни, с изключение на високо квалифицираните.    47.Създаване на механизми за намиране на първа заетост на младежи, завършващи образование чрез ОП „РЧР”.    48.Въвеждане на законова регулация, гарантираща лоялна конкуренция и недопускане изкривяване на пазара чрез оказване на монополен натиск върху доставчиците на стоки и услуги, по примера на страни-членки на ЕС.    49.Обстоен преглед на предприятията, застрашени от затваряне, поради несъответствие с екологични изисквания на ЕС и разработване на мерки за допустима държавна подкрепа.    50.Събиране от НАП на отчетна информация за неизплатените трудови възнаграждения и предоставяне на обобщени тримесечни данни по икономически дейности, региони и на национално ниво.    51.Използване правото на министъра на труда и социалната политика да разпростира действието на браншовите колективни трудови договори на базата на предварително постигнат консенсус в рамките на отрасловите съвети за тристранно сътрудничество. Паралелно с това да се изработят критерии за представителност на браншовите и отраслови работодателски организации.    Социално-осигурителни системи    52.Временно, до края на 2011 г. преустановяване на намаленията на осигурителните вноски.    53.Формиране на общи принципи за по-нататъшно развитие на пенсионната реформа за постигане на финансова стабилност и автономност на системата при обвързване на осигурителните обезщетения с осигурителния принос, с дългосрочни цели 75% заместващ доход. До 31.05.2010 г. да се внесе за разглеждане в НСТС изготвената концепция за пенсионната реформа.    54.Поетапно утвърждаване на принципа, че установеното равнище на МРЗ гарантира правото на минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст, при изпълнение на изискванията за това.

55.Увеличаване сумите, изплащани по реда на ЗГВРСНР, за 2010 г. от 720 лв. на 1000 лв.
      56.Отказ от увеличение на здравно-осигурителната вноска. Въвеждане на електронна пациентска здравна карта до края на 2010 г. Предприемане на драстични мерки за контрол и повишаване събираемостта на средствата в бюджета на НЗОК.    57.Лицата, които не са здравноосигурени на друго основание, заплащат осигурителни вноски върху доходите от капитал и от собственост.    58.Въвеждане на трипартитно управление на НЗОК. Съвместно определяне на конкретните стъпки и етапи на здравната реформа с цел гарантиране на достъпа до качествена здравна грижа. До 31.05.2010 г. да се предложи за обсъждане в НСТС на концепция за здравната реформа.    59.Отлагане увеличаването на добавките към пенсиите на възрастните пенсионери над 75 годишна възраст и на преживелия съпруг с промяна в Закона за Държавния   бюджет за 2010 г. и Кодекса за социално осигуряване.                  На заседанието на МС днес като мярка №60 бе утвърдена промяна в начина на изплащане на болничните, при което първите два дни ще бъдат за сметка на работодателя, а третият - за сметка на работника (тоест няма да се плаща)


    http://banks.dir.bg/2010/03/31/news6129236.htmlГласувай:
4
0


Вълнообразно


Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: meto76
Категория: Политика
Прочетен: 13033697
Постинги: 4396
Коментари: 12131
Гласове: 9759
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Март, 2021  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031